Forretningsbetingelser

1. Indledning og parterne

· Nærværende Generelle Handelsbetingelser finder anvendelse på alle ydelser leveret af Webamp til Kunden (”Ydelserne”) i det omfang de Generelle Handelsbetingelser ikke er fraveget i den ydelsesspecifikke aftale (”Aftalen”) mellem Webamp og Kunden.
· Ved ”Webamp” forstås Webamp ApS, Vester Farimagsgade 6, 4. sal, 1606 København, CVR-nr., 37878472. Ved ”Kunden” forstås den juridiske eller fysiske person, der indgår Aftalen om at aftage ydelser fra Wemamp. Ved ”Parterne” forstås både Webamp og Kunden. Ved ”Part(en)” forstås den af de to aftaleparter, Webamp eller Kunden, der i sammenhængen forståelsesmæssigt opfylder indholdet af bestemmelsen, hvor begrebet er anvendt.

2. Ydelserne

· Ydelserne som leveres af Webamp til Kunden kan bestå af en eller flere hjemmesider, webhosting og online markedsføring, søgemaskineoptimering, AdWords og Facebook Annonce.
· Efter kundens accept af aftalen påbegynder Webamp udarbejdelse af en hjemmeside til kunden ud fra drøftelser der har været mellem Kunden og Webamp. Hjemmesiden udarbejdes således at den er optimeret til søgemaskiner og virker på både computer, tablet og smartphones. Hjemmesiden bliver hostet på Webamps servere.
· I relation til Aftalerne omkring Basis og Premium giver Webamp en søgeordsgaranti. Dette betyder, at Webamp garantere, at et af Kundens ønsket søgeord indenfor 6 måneder efter opstartsdatoen som minimum har opnået en placering på side 1 på Google. I tilfælde af, at dette resultat ikke er gennemført arbejder Webamp gratis i op til 6 måneder indtil dette er opnået. Der tages udgangspunkt i en upersonlig søgning.
· Det er kundens eget ansvar at skaffe et lovligt domænenavn. Efter konkret aftale mellem Webamp og Kunden kan Webamp bistå kunden med registrering af et domænenavn. Webamp er i alle tilfælde udelukkende formidler, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos udbyderen. Webamp kan ikke gøres ansvarlig i relation til bistanden med erhvervelsen og opretholdelsen af domænenavnet, og kan ikke garantere fuld funktionalitet af domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

3. Pris og betaling

· Priserne for Ydelserne fremgår af Aftalen.
· Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.
· Fakturering og betaling af opstartspriser, herunder prisen for hjemmesiden, sker ved aftalens indgåelse. Efterfølgende ydelser faktureres kvartalsvis forud startende fra den med kunden aftalte opstartsdato. Er kunden årsag til at hjemmesiden ikke kan lanceres på opstartsdatoen, faktureres kunden for Ydelserne fra den aftalte opstartsdato.
· Enhver faktura udstedt til Kunden forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling tilskrives renter med 2 % pr. måned og i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelse pålægges et rykkergebyr på 100 kr. I tilfælde af manglende rettidig betaling forbeholder Webamp sig endvidere retten til at fakturere for den resterende fulde aftaleperiode samt at lukke for hjemmesiden og alle andre ydelser til kunden indtil betaling er sket til Webamp af ethvert skyldigt beløb.
· Ydelserne og abonnementerne betales kvartalsvis forud.
· Kunden kan ved aftalens indgåelse tilmelde sig til betalingsservice.
· Samtlige udgifter til tredjemand skal afholdes direkte af Kunden. Webamp kan vælge af lægge ud for disse udgifter, men i så fald vil Webamps betaling i alle henseender være at betragte som et udlæg på Kundens vegne, som ved anmodning straks skal betales til Webamp.
· I tillæg til Aftalen tilbyder Webamp levering af supplerende ydelser, herunder flytteservice, som faktureres med 750 kr. pr. anvendt time.
· Priserne kan blive reguleret hvert kalenderår, og Kunden vil blive orienteret om en eventuel regulering.
· Ved ovenstående priser er der taget højde for, at der i nogle tilfælde kan forekomme driftsforstyrrelser, som kan medføre at hjemmeside er ude af drift, hvilket Kunden accepterer ved indgåelsen af Aftalen.

4. Kunden

· Kunden skal skriftligt orientere Webamp om alle ændringer i oplysninger omkring Kunden, herunder eksempelvis nyt navn og adresse, bankoplysninger, mv. Det er aftalt mellem parterne, at henvendelse til Kunden fra Webamp eller fra en samarbejdsparter til Webamp kan ske via brev, e-mail, telefon og SMS. Webamp forbeholder sig retten til at benytte Kundens navn mv. som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.
· Kunden er forpligtet til at levere det materiale, herunder tekster, billeder, domænenavn, e-mails mv., der skal bruges til levering af Ydelserne fra Webamp inden 12 dage efter Aftalens indgåelse. Såfremt Kunden ikke har leveret dette materiale fremsender Webamp et link til et udkast til en hjemmeside, som er udfyldt med tilfældig tekst og billeder, og dette anses som en opstart af hjemmesiden i henhold til punkt 3.

5. Opsigelse

· Efter aftaleindgåelsen er aftalen uopsigelig i 12 måneder. Medmindre andet er beskrevet.
· Aftalen bliver automatisk fornyet hvert år, medmindre abonnementet skriftligt opsiges 30 dage før udløbet af en aftaleperiode. Kundens opsigelse skal ske skriftligt.
· Webamp kan opsige Aftalen med 2 måneders varsel. I de tilfælde, hvor opsigelsen ikke kan henføres til Kundens forhold, er denne berettiget til at kræve forholdsmæssig refusion af betalte beløb, men herudover kan Kunden ikke fremføre krav mod Webamp i anledning af opsigelsen.

6. Persondata

· Såfremt der i relation til Aftalen behandles persondata på vegne af kunden, er Webamp og Webamps eventuelle underleverandører at betragte som databehandler, hvorimod kunden er dataansvarlig. Dette medfører, at Webamp og Webamps eventuelle underleverandører alene må handle i overensstemmelse med Persondataloven efter instruks fra Kunden, der således afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. Webamp træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Kunden giver Webamp instruks til at indsamle oplysninger, herunder navn og adresse, på de personer, som henvender sig til kunden gennem markedsføringsannoncer og hjemmesiden.

7. Rettigheder

· Kunden ejer hjemmesiden, og kan medtage hjemmesiden ved ophøret af samarbejdet. Dog har Webamp ophavsret og alle rettigheder til koder og skabeloner, herunder HTML, Java, Asp mv. Kunden opnår ikke rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i de Ydelser, som er leveret af Webamp. Kunden får ikke FTP-adgang.

8. Ansvar

· Webamps erstatningsansvar over for Kunden kan aldrig overstige et beløb svarende til det af Kunden til Webamp betalte vederlag for de seneste 3 måneder før skaden indtrådte. I alle tilfælde kan Webamp ikke blive erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance, tab af goodwill, følgeskader eller øvrige tab. Webamp er ikke ansvarlig for data liggende på kundens webhotel. Webamp er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller driftsforstyrrelser. Webamp er ikke forpligtet til at genskabe en backup af produkter, herunder hjemmesider, webshops m.v i forbindelse med fejl opstået ved Kundens egne ændringer i CMS. Webamp giver ikke garanti for et særligt antal kundehenvendelser på baggrund af Løsningen.
· Webamp påtager sig intet ansvar for lovligheden af kundens egen brug af Ydelserne eller indholdet af de af kunden indlagte data i Ydelserne. Det er alene Kundens ansvar at overholde lovgivningen over for egne kunder og tredjemand. Kunden skadesløsholder Webamp for ethvert krav og omkostninger i så henseende, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod Webamp i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller kundens overtrædelse af gældende lovgivning. Webamp er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til uden varsel at hindre kundens brug af Aftalen.

9. Overdragelse

· Webamp er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser helt eller delvist i henhold Aftalen med Kunden til et andet selskab i Webamps koncern eller til tredjemand. I så tilfælde vil aftalekomplekset med Kunden forsætte uændret med den nye aftalepart. Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

10. Underleverandører

· Webamp kan benytte underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

11. Lov og værneting

· Tvister mellem Parterne om nærværende Generelle Handelsbetingelser, Aftalen samt parternes rettigheder og forpligtelser i øvrigt er undergivet dansk ret.
· Enhver tvist mellem Parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans. I tilfælde hvor det gøres gældende, at kunden skylder Webamp et pengebeløb, skal sager vedrørende ubestridte krav på under 100.000 DKK behandles ved fogedretten efter den forenklede inkassoproces, mens alle andre krav skal behandles som en småsag efter reglerne i småsagsprocessen, herunder også sager vedrørende bestridte krav på over 50.000 DK.

Vi gør os i glade kunder!

Vi elsker vores kunder, og vi elsker at få feedback!Vil du samarbejde med os?

Vi elsker både store og små udfordringer - hvad er din?